RET REMISE ALS ECONOMISCH BRANDPUNT

In opdracht van Stadshavens is aanvullend onderzoek verricht naar mogelijkheden voor herbestemming van de voormalige RET Remise aan de Sluisjesdijk in Oud Charlois. Om de hernieuwde ingebruikname van dit “beeldbepalend gebouw”(Structuurvisie Stadshavens) een stap dichter bij te brengen is meer kennis noodzakelijk betreffende bouwkundige staat van het pand, noodzakelijke ingrepen en financiële consequenties.

Veldacademie heeft in 2009 een uitgebreide inventarisatie gemaakt van het pand welke, naast het recentelijk gepubliceerde Projectplan Wijkgebonden Energiebedrijf, de basis vormt voor een verdiepende verkenning. In samenwerking met JefvandenPutte Architecten zijn een aantal globale ontwikkelscenario’s opgesteld, welke getoetst zijn aan Bouwbesluit en regelgeving ten aanzien van brandveiligheid en vluchtwegen.

De voormalige RET remise aan de Sluisjesdijk te Oud Charlois wordt in het Nationaal programma Kwaliteitssprong Zuid aangemerkt als economisch brandpunt. Onlangs is door Stadshavens onderzocht welke partijen een bijdrage kunnen leveren aan de invulling hiervan en wat het verbindende thema is. Het advies beschrijft de oprichting van een ‘’wijkgebonden energiebedrijf’’,  met als doel een algehele energetische verduurzaming van de bestaande gebouwvoorraad in de wijk. Naast woningisolatie kan onder andere gedacht worden aan het stimuleren van de toepassing van alternatieve energiebronnen, zoals restwarmte afkomstig uit het havengebied. Uitgangspunt hierbij vormt de realisatie van een samenwerkingsverband tussen partijen actief in beroepseducatie, bewonersparticipatie, werkgelegenheid, particuliere woningverbetering en klimaatadaptatie.  

RET REMISE ALS ECONOMISCH BRANDPUNT

Partner:
Jef van den Putte Architectuur

Reacties zijn gesloten.